Membros

Socios de Honra: persoas físicas ou xurídicas relevantes no sector das enerxías renovables ou sostibilidade enerxética e de recoñecido prestixio.


Serán Socios Fundadores aquelas persoas físicas ou xurídicas que figuran na acta constituínte do Cluster.


Serán Socios de Número aquelas empresas ou entidades que se adhiran ao Cluster con posterioridade á celebración da Asamblea Fundacional, admitidas por cumprir os fins estatuarios. Para adherirse ao Cluster e manter a condición de socios de número deberán cumplir os seguintes requisitos:

  • Tener al menos una facturación del 30% relacionado con el sector de las energías renovables y sostenibilidad energética.
  • Sede social ou un centro produtivo na Comunidade Autónoma Galega.

Terán a condición de  Asociados aquelas persoas físicas ou xurídicas, especilamente empresas, que non se encadren nos grupos anteriormente sinalados, pero realicen actividades relacionadas co sector das enerxías renovables e sostibilidade enerxética ou pretendan realizalas.


Terán a condición de  Socio Colaborador calquera persoa física ou xurídica que poda colaborar no cumprimento dos fins estatuarios e teña relación coas actividades co cluster, especialmente organismos públicos ou privados sen ánimo de lucro.

Socios Fundadores